جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

109 شماره 157هفته دادگستری صفحه 5و6

حکمی غیابا" در زمان حکومت ماده 173 قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده وبعد از الغاء ماده فوق الاشعار و انقضای مدت شش ماه ،محکوم له درخواست صدور اجرائیه کرده و دستور اجرا صادر شده ، بعدا"محکوم علیه با شااره به ماده 173 سابق درخواست کرده اجرائیه صادره کان لم یکن شود، با توجه به اینکه ماده 173 در زمان صدور اجرائیه وجود نداشته ، آیا اجرائیه باید به موقع اجرا گذاشته شودیا کان لم یکن تلقی گردد؟
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی با بررسی موضوع ، نظر مشورتی خود را در تاریخ 17/10/1354 چنین اعلام داشته است ؟
1 هرگاه در زمان حکومت ماده 173 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم غیابی ای صادر شده باشد و قبل ازآنکه مدت شش ماه مندرج در آن ماده منقضی گرددو حکم غیابی صادره مشمول مرورزمان شود، ماده مذکور ملغی گردد در اینصورت حکم غیابی فوق الاشعارمشمول مرور زمان موضوع آن ماده نخواهد شد زیرا تا موقعیکه ماده مذکور و حکم قانون مرور زمان مندرج در آن لازم الاجراءبوده است حکم غیابی صادره مشمول مرور زمان نشده بوده و بعد از الغاء آن ماده حکم قانونی مرور زمان مندرج در آن ماده نیز منتفی گردیده و در نتیجه حکم مروز زمانی دراین ماده وجود نداردتا حکم غیابی صادر مشمول آن گردد و به عبارت دیگر مرور زمان موضوع ماده 173 که نسبت بحکم غیابی صادره در جریان بوده با نسخ آن ماده منقطه و کان لم یکن گردیده است .بنابراین دراین صورت حکم غیابی مذکور قابل صدور اجرائیه بوده واجرائیه ای که درباره آن صادر شده در صورت تقاضای محکوم له باید بموقع اجراء گذاشته شود.
2 چنانچه حکم غیابی صادره قبل از ملغی شدن ماده 173 قانون آئین دادرسی مدنی مشمول مرور زمان آن ماده شده باشد در اینصورت بعد از الغاءماده مذکور،حکم غیابی ملغی الاثرسابق ، واجد اعتبار و قابل صدراجرائیه نخواهد بود، زیرا نسخ ماده مذکور مستلزم این نیست که احکام غیابی ملغی الاثرسابق مجددا" واجد اعتبار گردند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
109
تاریخ تصویب :
1354/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :