جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

111 شماره 113 هفته دادگستری صفحه 10و11

در صورتیکه دعوی خلع ید ومطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت باجور ناقص باشد آیا دادخواست تفکیک میشود ویا پس از اجرای اقدامات قانونی در مورد رفع نقص نسبت بهردوخواسته تواما" اتخاذ تصمیم میگردد و چنانچه میزان اجور مورد مطالبه بیش از بیست هزار ریال نباشد آیا حکم دادگاه در مورد اجور قطعی است و یا تابع حکم تخلیه میباشد؟
نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی :
در مورد اینکه دعوی خلع ید ومطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت باجور کامل نباشد مدیردفتر باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده 85 قانون آئین دادرسی مدنی رفتار کندو نسبت بدعوی خلع ید دادگاه رسیدگی مینمایدمگراینکه ارتباط بدو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توام را ایجاب کند در موردیکه دادگاه نسبت بتخلیه واجور حکم صادر کند ومیزان اجور مودر مطالبه ز بیست هزار ریال بیشتر نباشد حکم دادگاه در مورد اجور قطعی است و تابع حکم تخلیه نمیباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
111
تاریخ تصویب :
1354/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :