جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره وتاریخ دادنامه 755،774،773،772-2/11/74
کلاسه پرونده 536،535،534،533و74تجدیدنظرکیفری
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان
تجدیدنظرخواه :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 841-12/8/74شعبه سوم دادگاه عمومی سمنان
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ...وخانمها...به دادنامه شماره 841 18/8/74صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی سمنان که بموجب آن آقای ...بعلت نگهداری نوارمبتذل ومستهجن ویدئویی وغیرمجازبه استنادتبصره 2ازبندب قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیتهای غیرمجازدارند به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی وضبط نوارهای مکشوفه به نفع دولت و فقرات دوم وسوم هریک به تحمل پنجاه ضربه شلاق به لحاظ ارتکاب فعل حرام و شصت ضربه به لحاظ ارتکاب فعل حرام درعلن ونفرچهارم به لحاظ معاونت در اتهام نفرات دوم وسوم نیزنداشتن حجاب شرعی ومناسب درانظاربه پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصدهزارریال محکوم گردیده اندباعنایت ودقت در مندرجات پرونده خصوصامندرجات لوایح تجدیدنظرمشارالیهم چون نامبردگان ایرادواشکال موجه ومدللی نداشته که دراین مرحله رسیدگی بیشتری ایجاب نمایدمضافاآنکه رای مذکورمطابق بامحتویات پرونده وقواعد موضوعه شرع صادرشده خالی ازهرگونه منقصت قانونی است لذادادگاه بارد دادخواست تجدیدنظرنامبردگان رای بدوی راعیناتاییدواستوارمی نماید رای قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان علی صفابینش
مستشاران دادگاه علیجان قبادی محمدقاسم اصحابی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 153
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
37

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
755
تاریخ تصویب :
1374/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :