جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


تاریخ 18/8/74 کلاسه 74/339 دادنامه 304
مرجع رسیدگی شعبه 12دادگاه تجدیداستان تهران
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته :تجدیدنظرازدادنامه 266-14/5/74
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...نسبت به دادنامه شماره 266-14/5/74 شعبه 64دادگاه عمومی تهران نظربه صورتجلسه مورخ 2/8/74پاسگاه ژاندارمری ازگل که بشرح آن ارتکاب عمل ازطرف تجدیدنظرخواه محرزبنظرنمی رسدونظر به اینکه متهم درتمام مراحل تحقیق منکربزه انتسابی گردیده وشاکی هم بشرح برگ تحقیق ازوی بعلت وجودمقداری خاکه قندمقابل منزل متهم مشکوک شده و نظربه سایراوراق ومدارک پرونده وعدم کشف اموال مسروقه ازمتهم بزه انتسابی بنظردادگاه ثابت نیست ودادنامه تجدیدنظرخواسته که به استناد ظن وگمان وشبهه اصداریافته ودرخورتاییدنیست ونظربه اینکه مطابق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل برائت است وهیچکس ازنظرقانون مجرم شناخته نمی شودمگراینکه جرم اودردادگاه صالحی ثابت گرددوازآنجاکه در مانحن فیه باشک وگمان وبدون دلیل قضائی وقانونی حکم صادرگردیده لذا مستندابه مواد19و22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تیرماه مصوب 1373وبند3ماده 22همان دادگاه اتهام انتسابی راثابت ندانسته بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برائت تجدیدنظرخواه بعلت دیگری بازداشت نباشدآزادگردد.
رئیس شعبه 12دادگاه تجدیدنظراستان محمدرامزی
مستشاردادگاه شاملو

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 156
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
37

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
304
تاریخ تصویب :
1374/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :