جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


تاریخ 10/4/74 کلاسه 74/112 دادنامه 71
مرجع رسیدگی :شعبه 8دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته :تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 207-24/2/74صادره ازشعبه 9دادگاه قم
خواسته :تجدیدنظرازدادنامه 266-14/5/74
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...نسبت به دادنامه 207-24/2/1374 پرونده کلاسه 74/205شعبه نهم دادگاه عمومی قم اولانظربه اینکه شخص یادشده درمراحل دادرسی مدعی تهیه مشروب الکلی ازفردی ناشناس گردیده چنین بنظر می رسدکه برادعای اولیه دائربه ساخت آن باقی نبوده نیت ومرادوی فقط دریافت آن ازغیربوه است ولاغیر.بالنتیجه حکم به برائت این شخص ازاتهام تهیه مشروبات الکلی صادرواعلام می گردد.ثانیادرخصوص اتهام تجدیدنظر خواه به حمل مشروبات الکلی که دررای دادگاه سهواازآن به نگهداری تعبیر شده است نظربه اینکه ازجانب تجدیدنظرخواه درمحدوده مواد18و19و25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373ایرادواعتراض موجه و موثری که موجبات گسیختن رای صادره رافراهم نمایدارائه واقامه نگردیده وبردادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رعایت تشریفات وقواعددادرسی نیز ایرادواشکال قابل توجهی بنظرنمی رسدضمن ردتجدیدنظرخواهی شخص یادشده چون مشارالیه باتوجه به وضعیت خاص وجهات موردنظراین دادگاه مستحق ارفاق قانونی بنظرمی رسدبارعایت ماده 22قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رای تجدیدنظرخواسته به محکومیت تجدیدنظرخواه به پانصدهزارریال جزای نقدی درحق دولت تخفیف وتبدیل وتنزیل ،دادنامه مبحوث عنه دراین قسمت باکیفیت اصلاح شده حاضرتاییدمی گردد.این رای قطعی است .
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نصیری ندوشن
مستشاردادگاه عبدالرحمن رسولی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 157-158
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
37

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
71
تاریخ تصویب :
1374/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :