جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره وتاریخ دادنامه 595-594-593-592-591-590-589-24/8/74
کلاسه پرونده 2/398-397-394-393-391/74تجدیدنظرکیفری
تجدیدنظرخواهانها:
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 713-5/6/74شعبه اول دادگاه عمومی گرمسار
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ...نسبت به دادنامه شماره 173 5/6/74شعبه اول محاکم عمومی گرمسارکه بموجب آن به تصرف مجدد5/8هکتار ازاراضی ملی شده پلاک 6فرعی از123اصلی (مرزی آبادگرمسار)که مستندابه ماده 42ازقانون مجازات اسلامی وماده 134قانون تعزیرات هریک ازآنان به تحمل پنجاه ضربه شلاق که شرایط شرعی وقانونی نواخته گرددورفع تصرف از اراضی دولتی محکوم شده اندکه هرچندنسبت به اصل وقوع بزه دلیل محکمه پسندی ارائه ننموده وباعنایت به شکایت اداره منابع طبیعی واقرارتجدیدنظر- خواهانهاونظریه هیات کارشناسان وفتوکپی سندمالکیت تقدیمی بوسیله نماینده اداره شاکی وقوع جرم منتسبه ازناحیه تجدیدنظرخواهانهامحرزاست ولی چون برحکم صادره ازجهت ماده استنادی درقانون تعزیرات ومجازات معینه اشکال وایرادوارداست لذابانقض حکم بدوی ومستندابه ماده 136 قانون تعزیرات بارعایت ماده 42قانون مجازات اسلامی وماده 22همان قانون به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهانهادارای وضع خاصی بودکه مستحق تخفیف مجازاتندهرکدام رابه پرداخت سیصدهزارریال جزای نقدی ورفع تصرف از اراضی پلاک 6فرعی از123اصلی محکوم می نمایدرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان علی صفابینش
مستشاردادگاه محمدقاسم اصحابی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 162
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
595
تاریخ تصویب :
1374/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :