جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره دادنامه 1267 تاریخ 11/10/74 پرونده کلاسه 3/4/929ت
مرجع رسیدگی :شعبه 3دادگاه تجدیدنظراستان تهران
باحضوررامضاکنندگان ذیل
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته :تجدیدنظرخواهی ازدادنامه 523-3/8/74صادره ازشعبه 118 دادگاه عمومی تهران
"رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی خانم ...بطرفیت خانم ...نسبت به دادنامه شماره 523 3/8/74شعبه 118دادگاه عمومی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخوانده ازاتهام مشارکت درسرقت ازمنزل خانم ...برائت حاصل کرده است خلاصه این است که چون متهمه تصدیق کرده است که شاهدورودچهارنفربه داخل منزل بوده ویکی از آنان راملبس به لباس نظامی یاپلیس دسده وتعرضی به آنان ننموده درخصوص علت ورودبه منزل تجدیدنظرخواه استعلامی ننموده واینکه باتجدیدنظر خوانده اختلاف قبلی که دادگاه بدوی آن رامدرک برائت اوقرارداده وجود نداشته است ومشارالیهابدون سابقه تحصیلات عالیه خودرامهندس ساختمان معرفی نموده وبه استنادبه گزارش افسرمتصدی تحقیقات ابتدائیه که به نظر اومشارالیهامظنون به شرکت درسرقت است وتقاضاکرده است نامبرده برای کشف حقیقت دراختیارآگاهی قرارگیرددادنامه معترض عنه رامخدوش وبه شرح لوایح اعتراضیه پیوست ونیزتوضیحات جلسه دادرسی 11/10/74نقض آن دادنامه راخواستارشده است که اینک دادنامه باملاحظه اوراق پرونده اتهامی ازآنجاکه تجدیدنظرخوانده حین ارتکاب سرقت مشاهده نشده واموال مسروقه ادعائی نیزازمشارالیهاکشف وضبط نگردیده ودرتمام مراحل اعم از تحقیقات اولیه درجلسات دادرسی نیزارتکاب سرقت راانکارنموده است دادگاه عنایتابه اینکه مودای شهادت شهودی که درمحضراین دادگاه نیزاز آنان استطلاع شده اثباتابه توجه اتهام به اودلالتی نداردوگواهی آنان به اینکه پس ازوقوع سرقت باتلفن ازآنان خواسته است که چنانچه درمورد سرقت موردپرسش واقع شوندتوضیح دهندکه خانم ...درساعت 12درتهران بوده است حتی به تقدیرصحت مطالبی که ادعای آن شده است وجهامن الوجوه ارتکاب سرقت راازناحیه نامبرده توجیه نمی نمایدباتوجه به مدافعات خانم .وتعلیل اودرموردعلت تماس تلفنی موثردراحرازاین ادعانیست و هیچیک ازشهودخروج تجدیدنظرخوانده رادرهنگام سرقت ازمنزل وهمراهی او رابامرتکبین گواهی نداده است وخودداری اوازاستعلام ازواردین درمورد علت ورودبه منزل حتی درصورت آگاهی اوازمقاصدآنان منحصرامی تواندنقض یک تکلیف اخلاقی باشدواینکه تجدیدنظرخوانده اگربه دروغ خودرامهندس هم معرفی کرده باشداین امربه تنهائی نمی توانددخالت اورادرسرقت منظور اثبات نمایدوتقاضای افسرمتصدی تحقیقات ابتدائیه که وکیل تجدیدنظر خواه آنراازمستندات تجدیدنظرخواهی خودقرارداده دایربه اینکه متهمه به منظورادامه تحقیقات وکشف واقع دراختیارآگاهی قرارگیردوبدین وسیله اورامظنون به شرکت درسرقت معرفی نمود ه است بدون اینکه پلیس برای ادعای خودماخذومبنائی معرفی نمایدلذادادگاه به اعتباراینکه ادعای تجیدنظرخواه مقرون به ادله اثباتیه قانونی نیست وآنچه راکه به عنوان قرائن وشواهدبرای احرازارتکاب به آنهااستنادشده قانونانمی تواند دستاویزتعقیب ومحکومیت قرارگیردباردتجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه راکه صحیحاصادرشده است تاییدمی نمایداین رای قطعی است .
دراجرای ماده 52 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده رابه دادگاه بدوی اعاده می دهدتادرموردشناسایی مرتکبین اقدامات مقتضیه به عمل آید.
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران :عبدالحمیدباقری هوشنگ لرستانی رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان :نادردیوسالار

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 167-168
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1267
تاریخ تصویب :
1374/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :