جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


کلاسه پرونده 74/ب 5/674 تاریخ 6/10/1374 شماره دادنامه 1128
مرجع رسیدگی :شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
باحضورامضاکنندگاه ذیل
گردشکار:تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه ...ارجاع وپس ازثبت به کلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبابررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید
"رای دادگاه "
اولادرموردتجدیدنظرخواهی آقای ...ازدادنامه شماره 737-736 22/7/74شعبه دهم دادگاه عمومی قزوین مشعربررددعوی بطلان عقدازدواج بشرح پرونده 74/686آن شعبه صرفنظرازاینکه نکاح موردنظربه حکم دادگاه صورت گرفته است چون موضوع مشروحه راجع به اصل نکاح است مستندابه بند6ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تجدیدنظرخواهی ازآن درصلاحیت دیوانعالی کشورمی باشدلذاایندادگاه قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشورصادرواعلام می داردومقررمی دارددفتردادگاه پرونده مذکورراتفکیک نموده بارونوشتی ازاین قراربه دیوانعالی کشور ارسال نماید.ثانیادرموردتجدیدنظرخواهی آقای ...ازدادنامه شماره 621 24/6/74موضوع محکومیت وی به ششماه حبس تعزیری و74ضربه شلاق به اتهام ترک نفقه خانم ...به استنادماده 105قانون تعزیرات وماده 48قانون مجازات اسلامی باتوجه به محتویات پرونده ومستندات مندرج دررای بدوی اساس دادنامه ازحیث احرازبزه ترک انفاق بدون ایرادواشکال است و اعتراض موثروموجهی نسبت به آن نشده است النهایه محکومیت تجدیدنظر خواهبه شش ماه حبس تعزیری صحیح نمی باشدزیرامجازات ترک انفاق به شرح ماده 105قانون تعزیرات تا74ضربه شلاق می باشدوماده 48قانون مجازات اسلامی نیزبافرض اینکه متهم سابقه محکومیت به اتهام ایرادضرب باتعزیر داشته باشدنمی تواندموجب اضافه نمودن مجازات شبیه به مجازات شلاق باشد لذاازاین حیث دادنامه بدوی دارای اشکال است ومستندابه بند4ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باتصحیح آن مجازات شش ماه حبس مندرج دررای بدوی حذف می گرددضمناباتوجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه واوضاع واحوال خاصی که موجب شدمشارالیه ازدادن نفقه شاکیه امتناع کندوبا توجه به اینکه بعدادراجرای محکومیت حقوقی خودنفقه گذشته مشارالیهارا بشرح منعکس درپرونده 74/883قزوین پرداخت نموده است استحقاق تخفیف مجازات راداشته لذااین دادگاه توجهابه ماده 347قانون آئین دادرسی کیفری ومفهوم مخالف تبصره 2ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وبند 3ماده 22قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق مندرج دردادنامه تجدیدنظر خواسته رابه دویست هزارریال جزای نقدی تبدیل می نمایدوبراین اساس دادنامه مذکورراتاییدمی نماید.این رای قطعی است .
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان :ایمانی
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران :دکتررفعتی شهسواری

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 169-170
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1128
تاریخ تصویب :
1374/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :