جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره دادنامه 1364 تاریخ 25/10/74 کلاسه 74-3ت 1316
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخواسته :دادنامه 703-9/8/74صادره ازشعبه 57 دادگاه عمومی تهران
"رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی آقای ...بطرفیت ...نسبت به دادنامه شماره 703 9/8/74 شعبه 57 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن مشارالیهاازاتهام فروش مال غیر(کلاهبرداری 9برائت حاصل کرده است خلاصه این است که تجدید نظرخوانده بااطلاع ازاینکه درماترک غیرمنقول همسرمتوفای خودذیسهم نیست وازناحیه وراث آن مرحوم وکالتی نداردبه موجب قراردادعادی مورخ 28/5/74 یک دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین موضوع پلاک 193فرعی از یک اصلی دربخش 3تنکابن رابه بیع به اوبرگزارومبلغ پنج میلیون ریال نیز بابت بخشی ازثمن معامله دریافت نموده وباتوجه به اینک اداره امور سرپرستی بافروش سهم صغیرموافقت نکرده است عمل مشارالیهاراکلاهبرداری اعلام وبه شرح اعتراضیه نقض آن دادنامه راتقاضاکرده است که اینک دادگاه باملاحظه اوراق پرونده اتهامی اگرچه مطابق ماده 247قانون مدنی تجدیدنظر خوانده معامله به مال غیرجزبه عنوان ولایت وصایت ویاوکالت فاقداعتبار است ازآنجاکه حسب قراردادمزبورکه تجدیدنظرخواه آن رامدرک ادعای کلاهبرداری قرارداده علاوه برتجدیدنظرخوانده بانو....احدازوراث ...به نام ...نیزانتقال موردتعهدمعامله راتعهدکرده وبانوی مشارالیهانیزبا تصریح به سمت نمایندگی خودازطرف ...و...فرزندان دیگرمورث طرف معامله قرارگرفته وتجدیدنظرخواه باوصف آگاهی ازوضعیت زمین آن رابه انتقال گرفته ودرقراردادنیزشرط شده است درصورتی که موجبات انتقال قطعی فراهم نمایدتجدیدنظرخوانده علاوه بربیعانه دریافتی مبلغی هم به عنوان خسارت پرداخت نمایدبنابراین وباتوجه به اینکه دردعوی جزائی سونیت ملاک اعتباراست تعقیب جزائی به جهات یادشده موردنداشته بارد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه راعیناتاییدمی نماید.بدیهی است تجدیدنظرخواه می تواندباتقدیم درخواست حقوقی به دادگاه عمومی حقوق ادعائی خواه رااستیفانماید.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران :نادردیوسالار
مستشاران دادگاه : غلامعلی عابدی هوشنگ صالحی لرستانی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 173-174
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1364
تاریخ تصویب :
1374/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :