جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


تاریخ 28/10/74 کلاسه پرونده 74/662 شماره دادنامه 605
مرجع رسیدگی :شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :آقای ...
تجدیدنظرخوانده :آقای ....
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدنسبت به دادنامه شماره 74/2002 14/8/74صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی اسلام شهرکه بموجب آن مشارالیه به اتهام مشارکت دریک فقره سرقت به تحمل پنج سال حبس وردمثل یاقیمت مال مسروقه وباقیماندن درحبس تااستیفای حق محکوم علیه ،محکوم گردیده است مداقه درمجموع محتویات پرونده ونظربه قوانین جاریه کشوردادنامه تجدید نظرخواسته ازحیث احرازبزهکاری متهم وتطبیق عمل ارتکابی بامواد203و42 قانون مجازات اسلامی کیفرحبس باکسرایام بازداشت قبلی صحیحاومنطبق با قانون صادرشده است ولیکن محکومیت متهم موصوف به ردمثل یاقیمت مال مسروقه بدون تقدیم دادخواست وبدون ذکرمشخصات وتقدیم مال مسروقه و همچنین دستورنگهداری محکوم علیه درحبس تااستیفای حق محکوم له وبه استناد ماده 139قانون تعزیرات باعنایب به آراوحدت رویه شماره 582-2/12/72 وشماره 577-21/7/71هیات عمومی دیوانعالی کشورصحیح نبوده وفاقدوجاهت قانونی می باشدبنابراین به استنادماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قسمت اخیردادنامه تجدیدنظرخواسته که مبنی برردمثل یاقیمت مال مسروقه ونگهداری محکوم علیه درحبس تااستیفای حق محکوم له می باشدحذف می گرددودرخصوص محکومیت متهم به پنج سال حبس نیزبه لحاظ اینکه نامبرده جوان وفاقدسابقه محکومیت کیفری بوده وازاین حیث استحقاق تخفیف دارد به استنادماده 22قانون مجازات اسلامی دادگاه مجازات حبس مقرردررای دادگاه بدوی راتخفیفابه ششماه حبس تبدیل ودادنامه تجدیدنظرخواسته را باتوجه به اصلاح بعمل آمده تاییدمی نمایدضمنامقررمی داردکه ایام بازداشت قبلی محکوم علیه ازمیزان محکومیت وی کسرگردداین رای قطعی است .
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظراستان تهران : علی موسوی
مستشاران دادگاه :حبیب اله حبیبی منوچهرکاظمی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 175-176
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
605
تاریخ تصویب :
1374/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :