جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


کلاسه پرونده 74/8ت /128 تاریخ 29/3/1374 شماره دادنامه 36
مرجع رسیدگی :شعبه 8دادگاه تجدیدنظراستان تهران
"رای دادگاه "
درخصوص تجدینظرخواهی آقای ...نسبت به دادنامه 162-27/2/1374 پرونده کلاسه 173-20/74شعبه 20دادگاه عمومی قم ،نظربه اینکه برحسب مفهوم ومستفادازماده 1قانون تشدیدمجازات ارتشاواختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367تحقق بزه کلاهبرداری منوط به تمسک به وسائل متقلبانه جهت تحصیل اموال متعلق به غیربوده باآنکه ازظاهرماده مرقوم جعل سندعادی واستفاده از آن جزوسایل متقلبانه موردنظرقانونگزاردرتحقق بزه کلاهبرداری بنظر می رسدالنهایه نظربه اینه عناوین موصوف هریک مستقلادرقوانین حاضر پیش بینی ومجازاتهای علیحده برای آن درنظرگرفته شده چنین مستفادمی گردد که وسائل متقلبانه موردنظرقانونگزارمنصرف ازجرائم وعناوین خاص شمرده شده درقوانین بوده است نتیجتابه جهات معنونه ونظربه اینکه اتهامات تجدیدنظرخواه جعل سندعادی واستفاده ازآن می باشدکه دردادنامه تجدیدنظر خواسته سهوابه کلاهبرداری تعبیرگردیده است بااین اوصاف ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت آقای ...ازاتهام کلاهبرداری صادرواعلام می گردد.
درخصوص اتهام شخص یادشده به جعل فیش بانکی منتسب به بانک ملی ایران واستفاده ازآن ،نظربه شکایت اولیه شاکی واقرارواعتراف صریح متهم و دیگرامارت موجوددرپرونده بزهکاری اش ثابت ومحرزتشخیص مستندابه مواد29ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1362،47ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1370ضمن رعایت ماده 22ازقانون اخیرالذکرحکم به محکومیت مشارالیه به تحمل پنجاه ضربه شلاق درخصوص جعل سندعادی وبیست ضربه شلاق راجع به استفاده ازسندمجعول صادرواعلام می گرددرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظراستان :نصیری ندوشن
مستشاردادگاه : عبدالرحمن رسولی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 177-178
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1374/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :