جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


به تاریخ 12/9/74 کلاسه پرونده 74/461 شماره دادنامه 399
مرجع رسیدگی :شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخوانده :
تجدیدنظرخواسته :دادنامه های شماره 364-363-17/5/74 شعبه 7 دادگاه عمومی قزوین
"رای دادگاه "
درپرونده 4-74-461درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 364-363 17/5/74 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومی قزوین اعتراضات وایرادات وارده بشرح زیرموثراست وتصمیمات دادگاه بدوی دراجرای ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی به نحوآتی الذکرتایید نقض واصلاح می گردد.
1- درخصوص اتهام ...برارتکاب زنابا...صرفنظرازاینکه مشارالیها اشاراتی به زنابا...درتهران صفحات 192و189(توام بااقراروانکاربعدی ) نموده وبشرح برگ 391اشاره ای به تجاوزبه اودرجاده چالوس وبه شرح برگ 259 پرونده اشاره به ماجرای چندسال قبل ودستگیری توسط مامورین وحاملگی وسقط جنین شده است که مدلل وموجه نمی باشد،درخصوص زنای موضوع محکومیت نیزکه درمهرشهرکرج واقع گردیده دادگاه عمومی کرج صالح به رسیدگی بوده است مستندابه بند3ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وتبصره آن ضمن احرازعدم صلاحیت دادگاه شعبه هفتم قزوین دادگاه عمومی کرج راصالح به رسیدگی دانسته وتوجهابه اینکه مجازات بزه زناحدشرعی واشدنسبت به مجازاتهای تعزیری معنونه درحکم بدوی است رسیدگی درخصوص جرائم مذکوررا نیزبه تبع جرم به اشدخارج ازصلاحیت دادگاه بدوی اعلام می دارد،النهایه با احرازعدم صلاحیت نسبی دادگاه عمومی قزوین دراجرای تبصره ماده 516 قانون آئین دادرسی مدنی دررسیدگی مجددپرونده اولازنای منظوردرشرع وقانون به شرح مصرحات فصل دوم ازباب اول کتاب دوم قانون مجازات اسلامی محقق نیست و ازاین حیث حکم برائت ...ازحیث زنابا...صادرواعلام می گرددودرموردقید (زناباغیره )درحکم بدوی نیزبه جهت عدم تحقق زنابااوصاف شرعی وقانونی به برائت مشارالیهااظهارنظرمی شوددرخصوص اتهام مشارالیهابه شرب خمر اسباب توجه اتهام به شرح مذکوردرمواد172،170،168قانون مجازات اسلامی مهیانمی باشدازاین حیث به جهت فقددلیل شرعی وقانونی به برائت اظهارنظر می شوددرخصوص اتهام مشارالیهابه ارتکاب اعمال منافی عفت به شرح مندرجات پرونده یعنی ارتکاب اعمالی که عفت عمومی راجریحه دارنموده است تعیین مجازات هفتادوچهارضربه شلاق دردادنامه بدوی صحیح است اما ماده استنادی 101قانون تعزیرات تصحیحابه ماده 102قانون تعزیرات تبدیل وحکم محکومیت دردادنامه بدوی ازاین حیث تصحیحاتاییدمی شوددرخصوص اتهام مشارالیهادرحدودبند2ماده 103قانون تعزیرات توجهابه مندرجات پرونده احرازمی گرددکه موجبات فسادعده ای رافراهم نموده است وازاین حیث براساس حکم محکومیت دادگاه بدوی خدشه ای واردنیست واعتراض به عمل آمده غیرموجه است النهایه نظربه اینکه از31/5/73 تا28/9/73در توقیف بوده وبطورنسبی تحمل مجازات لازمه راکرده است ونظربه جوانی و بی تجربگی واظهارپشیمانی وتنبه وی به شرح مبسوط مذکوردرلایحه تجدیدنظر خواهی وبطورکلی نظربه وضع خاص وفقدان سابقه وی مستندابه بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیهارابه تحمل سه ماه حبس بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده وحکم بدوی صادره رابااین تخفیف ،تاییدوتصدیق می دارد.
2- درخصوص اتهام ...اعتراضات تجدیدنظرخواه واردوموجه است مستفادازنحوه کشف قضیه بشرح مفادبرگ 112وچگونگی پیگیری قضایاازناحیه ...درراستای دسترسی به همسرش ...وانکارمتهم دربرگ 103پرونده وادعای این مطلب که حتی قصدکشتن خواهرخودراداشته وباحدوث شبهات دیگروعدم احرازحیله وتقلب درجهت تحصیل منافع وعدم احرازسونیت خاص کلاهبرداری نسبت به ...درانطباق بااوضاع واحوال خاص این پرونده حکم محکومیت صادره ازدادگاه بدوی رانقض وبه برائت وی اظهارنظرمی شود.
3- درخصوص اتهام ...باتوجه به اوراق 268-263-258بزه درحدارتکاب اعمالی که عفت عمومی راجریحه دارکرده محرزاست مستندابه ماده 102قانون تعزیرات مشارالیه رابه 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده وحکم محکومیت صادره ازدادگاه بدوی رابااین تصحیح ،تاییدمی دارد.
4- درخصوص اتهام ...ضمن تاییداساس محکومیت مذکوردردادنامه بدوی توجهابه فقدان سابقه سوونحوه ورودنامبردگان درقضیه مبتلابه وجوانی ووضعیت خاص آنهامستندابه بند5ماده 22قانون مجازات اسلامی ضمن تبدیل شلاق به جزای نقدی مشارالیهارابه پرداخت مبلغ یکصدهزارریال جزای نقدی برای هرکدام محکوم نموده وتخفیفاحکم دادگاه بدوی راتاییدوتصدیق می دارد.
5- درخصوص اتهام ...دائربه ارتکاب زنابا...بشرح استدلال مذکوردر بند1این حکم ضمن اظهارنظربه غیرصالح بودن دادگاه عمومی قزوین باهمان استدلال مذکوردرصدراین رای به برائت مشارالیه اعلام نظرمی شودودرخصوص اتهام مشارالیه به ارتکاب اعمال منافی عفت با...بردادنامه بدوی ایراد واشکالی که ازموجبات نقض آن باشدواردنیست منصرفاازاینکه مواد استنادی دادگاه بدوی یعنی مواد82و88و120مبنی براشتباه بوده بااصلاح آن واستنادبه ماده 102و101قانون تعزیرات ورعایت ماده 47قانون مجازات اسلامی رابه تحمل 99ضربه شلاق تعزیری محکوم می نمایداحکام صادره قطعی و لازم الاجرااست .
رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان تهران :قاسم چنگیزی
مستشاران دادگاه :رضائی - حسن عباسیان

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 179-181
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1374/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :