جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


تاریخ 9/10/74 کلاسه پرونده 3ت /74/1170 شماره دادنامه 1260
مرجع رسیدگی :شعبه سوم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
باحضورامضاکنندگان ذیل :
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخواندگان :
خواسته :تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 142-15/5/74
"رای دادگاه "
تجدیدنظرخواهی آقایان ...و...باوکالت آقای ...نسبت به دادنامه 142-15/5/74 شعبه 92دادگاه عمومی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواندگان آقای ...ازاتهام جعل صورتجلسه 1/6/73وخیانت درامانت برائت حاصل کرده اندخلاصه این است درجلسه 1/6/73مجمع عمومی شرکت ...آقایان ...و... بعنوان اعضاهیات مدیره انتخاب سپس صورتجلسه تنظیمی به منظوراعلام به اداره ثبت شرکت هابه ....تسلیم لیکن تجدیدنظرخواندگان ازتقدیم آن به اداره ثبت شرکت خودداری وباتنظیم صورتمجلس دیگری خودوهمسرآقای ...را بعنوان اعضااصلی معرفی می نمایدوبه استنادبه صورتمجلس تحقیقات شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان رشت که متضمن تناقض گوئیهای متهمین است نقض رای صادره راتقاضاکرده است که اینک دادگاه باملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده اتهامی ازآنجاکه تشخیص وتعیین اینکه مجمع 1/6/73 درحدود مقررات قانونی مربوط به تشکیل مجامع عمومی برگزارشده ورعایت ترتیبات وتشریفات قانونی لازم بعمل آمده ازخصایص محکمه ای است که ضمن دعوی حقوقی به آن رسیدگی می نمایدتوجهابه ماده 270قانون تجارت که بموجب آن هرذینفع (مانندسهامداروغیره )می توان بطلان شرکت یاعملیات وتصمیمات هریک از ارکان ونهادهای قانونی شرکت (هیات مدیره ومدیرعامل )راازدادگاه درخواست نمایدبنابراین وبه عنایت به اینکه ارتکاب تجدیدنظرخواندگان به تنظیم صورتجلسه غیرواقعی وخودداری ازتسلیم صورتجلسه 1/6/73همانطوری که دررای بدوی آمده است نمی تواندموضوع دعوی جزائی باشدبنابراین تجدید نظرخواهی راغیرواردتشخیص وباردآن دادنامه معترض عنه راعیناتایید می نماید،این رای قطعی است .
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران :نادردیوسالار
مستشاران دادگاه : غلامعلی عابدی هوشنگ صالحی لرستانی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 182-183
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1260
تاریخ تصویب :
1374/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :