جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :2/533/74 تجدیدنظرکیفری
شماره وتاریخ دادنامه :787-17/11/74
تجدیدنظرخواه :
موضوع :تجدیدنظرازرای شماره 1501-12/10/74 شعبه دوم دادگاه عمومی سمنان
"رای دادگاه "
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ...نسبت به دادنامه شماره 1501 12/10/74شعبه دوم دادگاه عمومی سمنان که بموجب آن مشارالیه به اتهام نگهداری فیلم ونوارکاست مبتذل وتهیه مشروبات الکلی وبه استنادتبصره 2 بندب ماده 3قانون نحوه مجازات اشخاص که درامورسمعی وبصری فعالیتهای غیرمجازمی نمایندوماده 75 قانون مجازات اسلامی بارعایت ماده 22همان قانون ضمن ضبط آلات وادوات بدست آمده به پرداخت سیصدهزارریال ازجهت نگهداری فیلم ونواروتحمل یکسال حبس بخاطرتهیه مشروبات الکلی گردیده است اولادرموردوقوع اصل بزه های منتسبه چون دلیل کافی درپرونده وجود داشته واشکال وایرادی بردادنامه صادره درقسمت تجدیدنظرخواهی وجود نداشته وبرمجازات معینه درماده نگهداری فیلم ونوارمبتذل نیزایرادی به نظرنمی رسدلذاباردتجدیدنظرخواهی حکم صادره درمواردمذکورتایید می گرددولی چون درموردمجازات تعیین شده بابت تهیه مشروبات الکلی با رعایت ماده 22قانون مجازات اسلامی می بایست ازحداقل مجازات مندرج در قانون کمترباشدلذاتجدیدنظرخواهی نسبت به آن واردتشخیص وبانقض آن تجدیدنظرخواه ازبابت مشروبات الکلی به چهارماه حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می گرددرای صادره قطعی است .
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان سمنان : علی صفابینش
مستشاران دادگاه :محمدقاسم اصحابی علیجان قبادی

مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 184
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1357
38

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
787
تاریخ تصویب :
1374/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :