جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :72/132/297 شماره دادنامه :639 تاریخ رسیدگی 2/11/72 مرجع رسیدگی شعبه 132 دادگاه کیفری یک تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای اسکندر ... فرزند علی دایر برتسبیت در قتل غیرعمدی مرحوم علیرضا ... در اثر بی مبالاتی عدم نصب علائم مربوط به اتوبان تهران کرج و عدم ایجاد حصاردر اتوبان مزبور ( در محل وقوع حادثه ) برابر کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم ووکیل وی مبنی براینکه کلیه وسایل ایمنی از جمله حصار فلزی در دو طرف جاده ووسط آن باضافه زیرگذر و روگذر وجود داشته ووجود حصار دلیل آن است که عابر حق عبور از آنرا ندارد و نظریه کارشناس مورخه 7/6/69 مبنی بر اینکه علت اصلی تصادف بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی از سوی عابر متوفی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مبنی براینکه علت تصادف را عدم رعایت قانونی ایمنی از سوی عابر متوفی معرفی نموده است گرچه کارشناس علت اصلی تصادف را مسئولیت مشترک وزارت راه و راننده پیکان 22469 تهران بعلت عدم توجه کافی بجلو بطور مساوی دانسته است اولا" نظریه کارشناسان در مقام تعارض مقدم بر نظریه کارشناسی است و درثانی نظریه کارشناسی مسئولیت حادثه را متوجه وزارت راه و راننده پیکان دانسته است و رای شعبه 4 دیوانعالی کشور و با عنایت باینکه عبور عابر از آزاد راه با وجود حصار فلزی ممنوع است و درمانحن فیه تسبیب صدق نمیکند و بر فرض تصور تسبیب سبب اقوی از مباشر نیست علیهذا با استفاده از اصاله البرائه بعلت فقد دلیل اثباتی رای برائت متهم از بزه انتسابی صادرواعلام میگردد رای صادره حضوره است و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی است 0
"رئیس شعبه 132 دادگاه کیفری یک تهران برهانی "
38
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
639
تاریخ تصویب :
1372/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :