جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 481574ش 3 شماره دادنامه : 15489/6/74
شاکی : سید احمد.... مسئول اداره راه وترابری زرند
متشاکی : سید احمد ..... فرزند سید حسن
موضوع : تجاوزبه حریم جاده
مرجع رسیدگی : شعبه محاکم عمومی زرند
گردش کار : پس از وصول پرونده ثبت و بکلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی بشرح زیرمبادرت بصدوررای گردیده است

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای سیداحمد .... فرزند سید حسن دائر بر تجاوز به حریم جاده کمربندی زرند رفسنجان بدین توصیف که متهم به منظور انتقال آب یک حلقه چاه خود اقدام به حفر کانال و لوله گذاری در حریم جاده مذکور نموده است دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و از آنجا که مطابق تبصره ذیل ماده 96 الحاقی و قانون شهرداریها مصوب 1345 اراضی و کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی و در مالکیت شهرداری دانسته است و نتیجه رسیدگی های معموله خصوصا نتیجه حاصله از قرار معاینه محل دادگاه و ملاحظه نقشه طرح عادی شهر زرند مصوب 28/6/1366 پیوست پرونده و پاسخ استعلام دادگاه از شهرداری زرند بشماره 84/51/1 مورخه 26/5/74 واصل گردیده محل وقوع تنازع ( جاده کمربندی زرند رفسنجان که در محدوده قانونی شهر زرند نتیجتا" در مالکیت شهرداری است واز طرفی با وقوع آن قسم از جاده در محدوده قانونی شهر ماهیتا" از جاده بودن خارج و جزئی از شهر محسوب و قوانین و مقررات مربوط به شهرداری در آن قسمت قابل اجراء بوده و دخل وتصرف درآن صرف اعمال نظامات شهرداری خواهد بود و مقررات قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 شامل آنچه در محدوده شهر میباشد نبوده و با توجه به اینکه متهم پس از تصویب استانداری کرمان به قائم مقامی شورای شهر و عقد قرارداد با شهرداری زرند و صدور مجوز صادره از سوی مرجع مذکور اجاره حفر کانال و لوله گذاری بطول 9320 متربشرح کروکی پیوست پرونده را تحصیل و پس از آن اقدام به حفر کانال و لوله گذاری نموده است واین امرنیز در محل معمول ومتعارف است چنانچه حسب محتویات پرونده و ملاحظه دادگاه در وقت معاینه محل و سه خط لوله انتقال آب دیر نیزبا همین کیفیت و مجوزهای صادره از محل گذشته است مضافا" به اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جهت کنترل ساخت و از اطراف جاده های بین شهری و کمربندی بتصویب رسیده است تاسیسات زیر بنائی مورد نیاز کشاورزی را مستثنی نموده است لذا صرف نظر از اینکه از مجموع اوراق پرونده شکایت منجر و صریح اداره راه و ترابری استباط نمی گردد بلحاظ مراتب مذکور وقوع بزهی از ناحیه متهم احراز نمی گردد و رای بربرائت وی ازاتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و قطعی است 0
رئیس شعبه سوم محاکم عمومی زرند پرنده

38
* سابقه *
کلاسه پرونده : 744/453ت شماره دادنامه : 18554/9/74

مرجع رسیدگی دادگاه شعبه چهارم تجدید نظر استان کرمان آقایان روح الله امانی رئیس محمدرضا نیک اندیش مستشار
تجدیدنظرخواه اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تجدید نظرخوانده آقای سیداحمد .... فرزند سیدحسین با وکالت آقای علی ...
تجدید نظر خواسته دادنامه شماره 15489/6/74 شعبه سوم دادگاه عمومی زرند
جریان کار با وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه بالا و با رعایت تشریفات قانونی دادگاه صورتجلسه مقرر مورخه 18/9/74 مرکب از دادرسان مرقوم تشکیل است بافراهم بودن موجبات قانونی رسیدگی وبا رعایت تشریفات قانونی و با مراجعه به مجموع محتویات پرونده امر ومشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید0

رای دادگاه
بموجب حکم شماره 15489/6/74 شعبه سوم دادگاه عمومی زرند آقای سید احمد .... فرزند سید حسن از اتهام تجاوز به حریم جاده کمر بندی زرند رفسنجان موضوع شکایت اداره راه و ترابری زرند برائت حاصل نموده پس از ابلاغ حکم اداره شاکی نسبت بان معترض وتقاضای تجدید نظر نموده لیکن اعتراضات تکرار ادعای مرحله بدوی است که مغایر با مقررات و مصوبات مذکور در حکم تجدیدنظر خواسته میباشد مضافا" باینکه وجود اختلاف نظر بین شهرداری هاو ادارات راه در این قبیل موارد و ا خذ مجوز رسمی وسیله متهم از شهرداری و متهم و موافقت استانداری کرمان بشرح نامه شماره 470/33/141/9/70 به قائم مقامی شورای شهر از یک طرف وموافقت اداره شاکی بشرح نامه شماره 24346/4/74 و اخذ تعهد رسمی از متهم در قبال ادامه عملیات گذاری از یکطرف دیگر دلالت کامل بر نداشتن سوء نیت مجرمانه وسیله متهم دارد لذا با رد اعتراضات حکم تجدید نظر خواست تائید میگردد رای قطعی است 0
رئیس دادگاه امانی مستشاردادگاه نیک اندیش

38
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
489
تاریخ تصویب :
1374/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :