×

کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی مجازبه واگذاری قسمتی از خیابان عمومی شهر، به اداره کل ارشاداسلامی محل نیست

کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی مجازبه واگذاری قسمتی از خیابان عمومی شهر، به اداره کل ارشاداسلامی محل نیست

کمیسیون-ماده-پنج-شورای-عالی-شهرسازی-مجازبه-واگذاری-قسمتی-از-خیابان-عمومی-شهر،-به-اداره-کل-ارشاداسلامی-محل-نیست-

وکیل


تاریخ 21/6/71 شماره دادنامه 116 کلاسه پرونده 70/169

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون مصوبه موردشکایت براساس نامه شماره 3470مورخ 15/6/71 شورای نگهبان قانون اساسی درجلسه فقهای محترم شورای نگهبان مغایرموازین شرع تشخیص گردیده است لذابه استنادماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه فوق الاشعار( بند6صورتجلسه مورخ 9/2/68کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان ) صادرمی گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/169 25/11/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای عباسعلی عرب اسدی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بند6صورت جلسه مورخ 9/2/68کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان .
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری شاهرود بدون توجه به حقوق شرعی وقانونی مالکین درخیابان احداثی 12متری 6مترازآن راباطرح درکمیسیون ماده 5 شهرسازی به اراضی واگذاری به اداره ارشاداسلامی شاهرودواگذارنموده اندودرنتیجه خیابان 12متری باگذشت 14سال ازتاریخ صدوراسنادمالکیت واحداث آن باتوجه به پیشرفتهای عمرانی وآینده نگری درنقشه های جامع شهری درشرائط حاضربه نصف یعنی کوچه 6متری تقلیل داده اند شهرداری عمل خودرامستندبه بند6صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان می داندبه هرطریق این عمل غیرقانونی وغیرشرعی است درماده 5 شورای عالی شهرسازی چنین اختیاری به اعضاءکمیسیون نداده اندکه بهرنحوکه بخواهندبتواننددخل وتصرف درحقوق مالکانه افرادبنمایندلذاچون بند6 صورت جلسه مورخ 9/2/68کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان مغایرت قانونی باماده 24قانونی مدنی ومواد5 و6قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351دارددرخواست ابطال آن رادارد.مدیرکل مسکن وشهرسازی استان سمنان درپاسخ به شکایت مذکورمبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 13990-22/8/68شهرداری شاهرودنموده انددرنامه مزبورآمده است در پی مکاتبات متعددوپیگیری مستمرفرمانداری محترم شاهرودواداره محترم ارشادنهایتادرجلسه مورخه 13/12/67 کمیسیون ماده پنج مطرح وبارعایت عرض 12متربرابراسنادمالکیت مالکین محل موافقت لذابعلت احداث ساختمان اداری فرهنگی ارشاداسلامی مجددادرجلسه مورخه 9/2/68کمیسیون ماده 5 مطرح وباعرض 6مترضمن رعایت نمودن دوربرگردان درانتهای کوچه موردنظرموافقت گردید.شهردارشاهرودنیزدرپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 13808مورخ 8/8/68اعلام داشته اندموردادعای شاکی طی بند2صورت جلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/12/67شهرسازی استان سمنان صورت پذیرفته است و شهرداری هیچگونه اقدامی که خلاف موازین قانونی باشدانجام نداده است . دبیرمحترم شورای نگهبان نیزطی نامه شماره 3470-15/6/71درخصوص اعلام خلاف شرع بودن موردشکایت اعلام داشته انددرخصوص استفسارنظرشورای نگهبان راجع به بند6صورتجلسه مورخ 9/2/68کمیسیون ماده 5 شهرسازی استان سمنان موضوع درجلسه فقهاشورای نگهبان مطرح وپس ازبحث وبررسی بندمذکور مغایرموازین شرعی تشخیص داده شد.باتکمیل پرونده هیئت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371

3

----------------------------------------------

6 - در خصوص بند 3 صورت جلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 13/12/67 در خصوص کوچه جدید الاحداث ارشاد اسلام در مجموعه اداری شاهرود و ؟؟ مسکونی مطرح و با عنایت به بازدید بعمل آمده از محل مورد نظر با عرض 6 متر ضمن رعایت نمودن دور برگردان در انتهای کوچه مذکور مورد موافقت گرفت.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 116

تاریخ تصویب : 1371/06/21

تاریخ ابلاغ : 1371/12/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.