جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - پس از رسیدگی به وضع مشمولین خدمت نظام وظیفه در صورتی
که تعداد مشمولین بلامانع اضافه بر احتیاجات ارتش باشد به ترتیب زیر با
آنان رفتار خواهد شد:
الف - مشمولینی که داوطلبانه مایل به انجام خدمت باشند به خدمت اعزام
خواهند شد.
ب - در صورتی که تعداد داوطلبان اضافه بر احتیاجات ارتش باشد افراد
مورد احتیاج از بین داوطلبان از طریق قرعه کشی تعیین و اگر تعداد داوطلبان
کمتر از احتیاجات ارتش باشد کسری احتیاجات از بین باقیمانده مشمولین
بلامانع از طریق قرعه کشی تامین خواهد شد.
ج - پس از انجام مراسم قرعه کشی به مشمولینی که به علت عدم احتیاج
ارتش به خدمت اعزام نمی گردند در صورت پرداخت ده هزار ریال (در مورد
مشمولین لیسانسیه و بالا) با پنج هزار ریال (در مورد مشمولین دیپلمه و
عالی دیده ) و با هزار و پانصد ریال (در مورد سایر مشمولین ) برگ معافیت
دائم از خدمت زیر پرچم برای زمان صلح تسلیم خواهد شد.
د - وجوهی که به شرح مقرر در بند (ج ) از مشمولین دریافت می گردد در
حساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاهداری و جمع سالیان آن به وزارت فرهنگ و
بهداری اطلاع داده می شود و با تصویب هیات دولت به مصرف ساختمان دبستان و
درمانگاه در روستاها خواهد رسید.
ه - به مشمولینی که وجه مذکور در بند (ج ) را در مهلت مقرر در
آیین نامه اجرایی این قانون نپردازند برگ معافیت موقت تسلیم خواهد شد این
قبیل مشمولین در قرعه کشی بعدی شرکت نموده و در صورت عدم اصابت قرعه اعزام
به خدمت در قرعه کشی دوم بدون پرداخت وجه به طور دائم در زمان صلح از خدمت
زیر پرچم معاف خواهند شد.
و - مشمولین غائب قبل از اجرای این قانون در صورتی که خود را معرفی و
در اولین قرعه کشی مقرر در این قانون شرکت نماید از مجازات غیبت گذشته
معاف و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
وزارت جنگ می تواند در صورت اقتضا این مهلت را تا سومین قرعه کشی حوزه
مربوطه از تاریخ اجرای این قانون تمدید نماید.
تبصره - نحوه اجرای این قانون طبق آیین نامه ای که توسط وزارت جنگ و
وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه سه
شنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :