بخشنامه
بند 2 ـ مهر و تابلو دفاتر اسناد رسمی باید طبق نمونه مصوبه سازمان ثبت باشد، سر دفتران حق دخل وتصرف در آنرا ندارند و در کلیه اوراق رسمی هر دفترخانه نشانی کامل دفترخانه و نام و نام خانوادگی سردفتر باید قید گردد.
نحوه انتخاب محل دفترخانه
بند 3 ـ تعیین محل دفترخانه اعم از تاسیس و انتقال با توجه به ماده 4 قانون دفاتر و اسناد رسمی 2 مصوبسال 1354 و بند یک ماده 30 آئین نامه 3 همان قانون بعمل خواهد آمد و از نظر حسن جریان اموردفاتر مزبور لازم است حتیالمقدور سعی شود فاصله دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق کمتر ازسیصدمتر نباشد. بدیهی است ادارات و واحدهای ثبتی در انتخاب محل باید به تراکم جمعیت و نیاز اهالیتوجه فرمایند
اصلاحی بخشنامه شماره 2.17659 مورخ 1353.6.29 .

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
17659
تاریخ تصویب :
1353/06/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)