جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

162 شماره 66هفته دادگستری صفحه 5و6

اگر دادخواست واخواهی ناقص باشد دفتر دادگاه چه تکلیفی دارد؟
با توجه بمواد83و85 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 83 هرگاه در دادخواست مدعی ای محل اقامت اومعلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بموجب قراری که مدیردفتر دادگاه ودر غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت ده روز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق بدیوار بدادگاهی که دادخواست به آنجاداده شده شکایت نمایددر اینصورت دادگاه رسیدگی نموده ورای صادره قطعی خواهدبود.
ماده 85 در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل بمدعی کتبا" اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتکیه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیردفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود این قرار بمدعی ابلاغ میشود ومشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است .
تبصره 1 رعایت ماده 83و85 منحصرا" در مرحله بدوی است .
تبصره 0000002.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 16/3/1350 چنین اظهارنظرکرده است :
با فسخ مادتین 181و182 قانون آئین دادرسی مدنی مواردرفع نقص در مورد دادخواستهای واخواهی وکیفیت اخطاررفع نقص تابع مقررات کلی و موارد83الی 85 قانون مرقوم میباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
162
تاریخ تصویب :
1350/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :