جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

164 شماره 54هفته دادگستری صفحه 15

چنانچه در مرحله واخواهی طرفین اعلام کنند که دعوی در خارج به صلح خاتمه یافته و تقاضا نمایند که پرونده امر مختومه گردد، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟

با توجه بماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج میگردد: ماده 298 مادام که دادرسی بمرحله صدور حکم نرسیده مدعی میتواند دعوی خود را استرداد کند در اینصورت بدرخواست مدعی علیه بتادیه خسارت مدعی علیه محکوم میشود.
استرداد دعوی در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در مواردی ممکن است که یا مدعی علهی راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود بکلی صرفنظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 17/2/1364چنین اظهار کرده است :
در تقاضای مختومه کردن پرونده با اعلام سازش دعوی درخارج و بدون ابراز سازشنامه و یا تقاضای صدور گزارش اصلاحی استفاده استرداد دعوی میشود ودر این مورد دادگاه با الغای حکم غیابی طبق ماد298 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام میکند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
164
تاریخ تصویب :
1346/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :