جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

169 شماره 115 هفته دادگستری صفحه 1413

طبق ماده 202 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه در مورد بند 1و2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار بمرجعی که صالح تشخیص داده ارسال میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتیکه خود را صلالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف بمرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رای آن مرجع عمل شود از طرفی طبق بند4 ماده 762: در صورتیکه دادخواست بدادگاه غیر صلاح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیتدار دعوی اقامه نشود انقطاع مرور زمان بی اثر است ، بنابه مراتب آیا با وجود اصلاح ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی بند4از ماده 762 بقوت خود باقی است یا ضمنا" نسخ شده است و اصولا" پس از ارسال پرونده بمرجع صلاحیتدار و ادامه رسیدگی در مرجع اخیر برای دادخواست دهنده تکلیفی وجود دارد یا خیر؟
نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی :
با اصلاح ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی که بر حسب آن پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده بمرجع صالح ارسال میگردددیگر بند4 ماده 762 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اجرا نبوده و خواهان تکلیفی ندارد و اثر انقطاع مرور زمان باقی خواهدبود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
169
تاریخ تصویب :
1352/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :