جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

170 شماره 7 هفته دادگستری صفحه 102

آیا شکایت انتظامی از دادرس دادگاه و محکومیت انتظامی وی موجب رد او از رسیدگی به دعاوی مطروحه در پرونده موضوع شکایت و یا پرونده های دیگر شاکی خواهد بود؟
با توجه بماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی که درذیل درج میگردد: ماده 208 دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی میتوانند آنها را رد کنند:
1 وقتیکه دادرسی یا زوجه او نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
2 وقتیکه دادرسی یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبق دوم دارند.
3 وقتیکه دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور اوست و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است .
4 وقتیکه دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
5 وقتکیه دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبق دوم دارند دادرسی جنائی یا جنحه ای داشته اند و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است .
6 در صورتیکه مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری وجود داشته و فعلا" هم مطرح باشد و یا زوجه ا و بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نماید.
7 وقتیکه دادرس سابقا" در موضوع دعوی اقامه شده بعنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهارعقیده کرده یاکتبا" توصیه کرده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 24/12/1342 چنین اظهارنظرکرده است :
مواردیکه دادرسان دادگستری در دعاوی مدنی باید ازرسیدگی امتناع نمایند در ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی قیدگردیده است و چون شکایت انتظامی ولو آنکه منجر بمحکومیت قاضی شده باشد از موارد مذکور در ماده مزبورنیست بنابراین بفرض اینکه یکی از اصحاب دعوی از قاضی پرونده شکایت انتظامی بنماید و حکم محکومیت انتظامی او هم صادر گردد دادرس نامبرده میتواند بهمان پرونده موضوع شکایت یا سایر پرونده هائی که مربوط به شاکی است رسیدگی کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1342/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :