جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

171 شماره 57 هفته دادگستری صفحه 416415

چنانچه رئیس دادگاه جنحه ، قبلا" با سمت دادستانی پرونده مطروحه را به بازپرس ارجاع نموده و یا با جلب یکی از شهود موافق کرده و یا در یکی از جلسات دادرسی که تجدیدگردیده شرکت نموده باشد،آیا سوابق مذکور موجب رد او نخواهد بود؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 22/9/1345 چنین اظهارنظر کرده است :
چون بموجب بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی فقط سابقه اظهارنظر در مووضع دعوی بعنوان دادرسی مانع رسیدگی توسط همان دادرس و از موجبات رد است لذا سابقه موافقت یاجلب شاهد یا ارجاع پرونده بشعبه بازپرسی و یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
171
تاریخ تصویب :
1345/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :