جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

172 شماره 47هفته دادگستری صفحه 416

در موردیکه دادرس دادگاه قبلا" بعنوان دادیار در دعوائی که از موارد ابلاغ بوده اظهارعقیده نموده باشد، آیا میتواند دردادرسی مربوط به همان دعوی شرکت نماید یا خیر؟
با توجه بمواد62و76 قانون اصول تشکیلات دادگستری که در ذیل درج میگردد:
ماده 62 وکلای عمومی و معاونین از جهت اظهار عقدیه ورای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه بنام مدعی العموم بیان عقیده مینمایند.
ماده 76 مدعی عمومی در هر دعوائی مداخله مینماید بایدطرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که بمقضیات قانون محق فهمیده است تقویت نماید.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در تاریخ 26/5/1345 چنین اظهارنظر کرد است :
کلمه دادرسی یا قاضی بمعنای عام آن شامل دادستان وبازپرس و دادیار هم میشو و اظهار عقیده مذکور دربند 7ماده 208قانون آئین دادرسی مدنی اظهارنظر قضائی است بنبابراین اظهارعقیده دادستان یادادیار که در موارد ابلاغ بر طبق مواد62و76قانون اصول تشکیلات دادگستری بیان میشود مانع ازاینست که نامبردگان بتوانند درهمان پرونده بعنون دادرس دردادگاه اظهارنظرنمایند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
172
تاریخ تصویب :
1345/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :