جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

173 شماره 70هفته دادگستری صفحه 765

دادرس علی البدل در امور مدنی باستناد ماد208 قانون آئین دادرسی مدنی بدون ایراد اصحاب دعوی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده در صورتیکه صدور قرار مبنی بر اشتباه باشد، آیا با تذکر رئیس دادگاه این قرار قابل عدول است یا خیر؟
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 3/6/49 بر مبنای نظریه حقوق مدنی چنین اظهارنظرکرده است :
1 قرار امتناع از رسیدگی که باستناد ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی صادرگردیده قابل عدول نیست 0زیراترتیب اقداماتیکه
پس از صدور قرار مزبور باید بعمل آید در ماده 214 ومواد بعد از آن علوم گشته و عدول صراحتا" یاضمنا" درهیچ ماده ای تجویز نشده است .
3 قرار مذکور قابل پژوهش نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1349/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :