جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

175 شماره 7هفته دادگستری صفحه 100

چنانچه باستناد سفته واخواست شده اقامه دعوی و تقاضای تامین خواسته شود آیا مجرد صدورواخواستنامه برای پذیرفتن چنین تقاضائی کفایت میکند یا اینکه صدور قرار تامین منوط بابلاغ واخواستنامه بمتعهد بوده و ابلاغ نیزباید مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل آید؟
باتوجه بمواد280 و284 و 285 و 288 و 292 و 293 و 294 و 296 و 304 و 306 قانون تجارت که در ذیل درج میگردد:
ماده 280 امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته ایکه اعراض عدم تادیه نامیده می شود معلوم گردد.
ماده 284 دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را بوسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باوواگذارنموده اطلاع دهد.
ماده 285 هریک از ظهرنویس ها نیز باید در ظرف دو روزاز تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آنرابهمان وسیله به ظهرنویس سابق خوداطلاع دهد. ماده 288 هر یک از ظهرنویس ها که بخواهد از حقی که درماده 249 بایشان داده شده استفاده نمایند باید در مواعدی که بموجب مواد 286و287 مقرر است اقامه دعنی کند و نسبت باو موعد ازفردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این که برعلیه او اقامه دعنی شدهباشد تادیه نماید از فردای روز تادیه محسوب خواهد شد.
ماده 292 پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات رااز اموال مدعی علیه بعنوان تامین توقیف نماید.
ماده 293 اعتراض در موارد ذیل بعمل می آید.
1 در مورد نکول .
2 در مورد امتناع از قبول یا نکول .
3 در مورد عدم تادیه .
اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و بموجب امر محکمه بدایت بتوسط مامور اجرا بمحل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود00.
ماده 294 اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1 سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی وظهر نویسی و غیره .
2 امر بتادیه وجه برات .
3 مامو راجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تایده یا قبول و همچنین علل امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید وامضاء کند.
ماده 296 مامور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
ماده 304 خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج اعتراض و مخارج برات مرجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود. ماده 309 تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب ) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 4/12/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
مقررات ماده 292 قانون تجارت با رعایت ماده 309قانون مزبور شامل سفته (فته طلب ) نیز میباشد و اگر وجه سفته درسررسید تادیه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت اعتراض بعمل آید دارنده سفته میتواند تقاضا نماید که معادل وجه سفته از اموال خوانده توقیف و تامین شود.در مورد عدم تادیه وجه سفته ، با توجه به بند3 ماده 293و ماده 294قانون تجارت اعتراضنامه تنظیم و بر طبق ماده 296 قانون مزبور ابلاغ میشود ولی اجرای مقررات ماده 292 صدورقرارتامین موکول بابلاغ اعتراض نامه نیست .بعبارت دیگر تقدیم اعتراض نامه ازطرف دارنده سفته در ظرف ده روز مقرر در ماده 280 قانون تجارت و ثبت آن دردفتر دادگاه برای قبول درخواست تامین کافی است کمااینکه درماده 304قانون مزبور تصریح شده که خسارت تاخیر از روزاعتراض حساب میشود ولی ابلاغ اعتراضنامه واخواست بمتعهد سفته ازلحاظ حق مراجعه اوبظهرنویسان واجرای مقررات مادتین 284و285قانون تجارت می باشد تا اگر خوانده ادعائی بر ظهرنویسان داشته باشد بارعایت ماده 288 قانون مزبور اقدام شود.
بنابراین اگر باستناد سفته واخواست شده اقامه دعوی شده باشد کیفیت ابلاغ اعتراضنامه (واخواست ) در مورد اصدار قرار تامین ملاک عمل نخواهد بود و اگر سفته در مدت دهروز مقرردر ماده 280 مورد واخواست قرار گرفته و بطرفیت متعهد اقامه دعوی شده باشد تاریخ روز اعتراض ملاک قبول درخواست تامین خواهدبود

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
175
تاریخ تصویب :
1343/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :