جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

176 شماره 3هفته دادگستری صفحه 39

چنانچه مستنددعوی چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه بذیل ماده 225 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی ،میتوان بتقاضای خواهان و بدون تامین خسارت احتمالی خوانده قرار تامین خواسته صادر کرد یا خیر؟
با توجه بمادتین 225و225 مکرر آئین دادرسی مدنی که عینا" درج میگردد:
ماده 225 مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یاضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آن است :
1 دعوی مستند بسند رسمی باشد.
2 خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آیدنقدا" بصندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است 000.
ماده 255مکرر د رکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست مربوط بامور حسبی باستثناء مواردیکه قانون امور حسبی مراجعه بدادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه میتواند برای تادیه خساراتیکه از بابت هزینهدادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه درصورتی که تقاضای مزبور را با توجه بنوع وووضعدعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تامین صادر مینماید.و تا وقتی مدعی تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود ومدتی تامین ندهد بدرخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می شود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند باسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمیتواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
در مورد سئولا فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 11/11/1342 چنین اظهارنظرکرده است :
بموجب مادتین 292و309 قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذتامین بایدقرارتامین خواسته صادرنماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی خواهدبود و مقررات ذیل ماده 225مکرر مربوط بمورد نیست چه آنکه بموجب مفاد ماده مزبور در کیله دعاوی مدنی اعم از اصلی یاطاری 00. الخ مدعی علیه میتواند برای تادیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی بپرداخت آن محکوم شوداز دادگاه تقاضای تامین نماید0بنابراین بصراحت ماده فوق درخواست تامین مدعی علیه فقط مربوط بهزینه دادرسی و حق الوکاله است که درصورت محکومیت مدعی بایدبمدعی علیه پرداخت شودبنابمراتب اگر مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسنادموردواخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق 3 ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تامین نماید تا قرار تامین صادر شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
176
تاریخ تصویب :
1342/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :