جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

177 شماره 22هفته دادگستری صفحه 335

حق سرقفلی بنفع بستانکار قابل بازداشت و تامین میباشد یا خیر؟
در مورد سئولا فوق اداره حقوقی در تاریخ 24/9/43 چنین پاسخ داده است :
نظر باینکه حق سرقفلی معلق است بحصول شرایط خاص ومادام که بصورت مال تبدیل نشودتوقیف و تامین آن بنفع بستانکار ممکن نیست زیرا بموجب ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی تامین عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول وبازداشت اموال در مبحث اجرای احکام هم نار به اموال منقول وغیرمنقول محکوم علیه میباشد و در هیچیک از مواد مربوط در مباحث فوق به توقیف یا تامین (حق ) اشاره نشده است علیهذا با معلق بودن اصل حق و اینکه حق مال نیست توقیف وتامین سرقفلی وجه قانونی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
177
تاریخ تصویب :
1343/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :