جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

179 شماره 98 هفته دادگستری صفحه 5

آیا در اجرای قرا رتامین میتوان تراکتور را مانند سایر اموال توقیف ونزدشخص ثالثی سپرد که ازکارکردن آن نیزجلوگیری شودیاخیر؟
نظر کمیسیون مشورتی آئنی دادرسی مدنی :
در صورتکیه تراکتور بعنوان اسباب وآلات زراعتی و حرفه ای برای شغل مدیون مورد استفاده قرار گیرد و وسیله منحصرامرار معاش او باشد با رعیات بند 5 ماده 640 قانون اصول محاکمات حقوقی از مستثنیات دین محسوب بوده و توقیف آن جایزنیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
179
تاریخ تصویب :
1343/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :