جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

180 شماره 48 هفته دادگستری صفحه 431

با توجه بماده 18 قانون مدنی و ماده 240 قانون آئین داردسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 18 حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت بملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع یدو امثال آن تابع اموال غیرمنقولست .
ماده 24 تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول وغیر منقول .
دستارم یا کارافه بعنوان نوعی حق انتفاع ازغیرمنقول بموجب ماده 18 قانون مدنی در حکم مال غیر منقول است بنابراین طبق ماده 240 قانون آئین دادرسی مدنی توقیف آن بمنظورتامین خواسته یا محکوم به بلااشکال خواهد بود

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
180
تاریخ تصویب :
1343/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :