جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

181 شماره 52 هفته دادگستری صفحه 6463

در صورتکیه ضمن اجرای حکم یا قرار تامین خواسته ، توقیف مال در غیاب محکوم علیه و خوانده بعمل آید، حضور نماینده دادسراالزامی است یا خیر؟
با توجه بماده 259 قانون آئین دارسی مدنی ومواد628و629 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج میگردد:
ماده 259 توقیف اموال منقول بترتیبی بایدبعمل آیدکه در قوانین مربوطه باجرای احکام مصرح است .
ماده 628 عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع ازاجرای توقیف نخواهد بود.
ماده 629 مامور اجرا باید در موارد مفصله ماموری از نظمیه برای حضور در عملیات توقیفل دعوت نماید.
1 هرگاه درب خانه یا اطاق بسته است و یاقفل است وبازنمی کنند.
2 هرگاه توقیف در غیاب محکوم علیه بعمل آید.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی چنین اظهارنظر کرده است :
با توجه بماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد628و629 قانون اصول محاکمات حقوقی درموردیکه بمنظور اجرای قرار تامین یا اجرای حکم بایداموال منقول خونده یامدیون توقیف شودچنانچه در خانه یااطاق بسته و قفل باشد یاتوقیف مال درغیاب خوانده یا محکوم علیه باید انجام شود با حضور نماینده شهربانی و در جائی که شهربانی نباشد با حضور نماینده ژاندارمری اقدام به توقیف اموال منقول میشود و حضورنماینده دادسرالزومی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
181
تاریخ تصویب :
1343/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :