جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

182 شماره 29 هفته دادگستری صفحه 73

آیا در مورد درخواست تامین موضوع شق 3 ماده 225قانون آئین دادرسی مدنی ، دادگاه میتواند با قبول ضمانتنامه قرار تامین خواسته صادر نماید؟
باتوجه بشق 3 ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 225 مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یاضمن دادخواست راجع باصل دعوی در موارد دیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست 00.
3 مدعی خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقدا" بصندوق دادگاه بپردازد تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرتفه است .
در صورتکیه قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی بموجب حکم قطعی محکوم به بیحقی شد وجه تودیع شده بابت خسارات تامین بمحکوم له پرداخت میشود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 10/11/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
بند 3ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی صراحت به پرداخت وجه نقد از طرف خوانده دارد و چون به ضمانت نامه و اوراق مشابه آن وجه نقد اطلاق نمیگردد بنابراین مجوزی برای قبول ضمانت نامه و غیره نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
182
تاریخ تصویب :
1343/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :