جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

183 شماره 15هفته دادگستری صفحه 228

آیا قرارهای تامین خواسته را میتوان ابلاغ قانونی نمود یا خیر و درصورتی که این عمل منع قانونی نداشته باشد مورد با کدام ماده منطبق است ؟
با توجه بمواد113و236 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 113 مقررات راجع بابلاغ برگهای دعوی بمدعی علیه برای ابلاغ بمدعی نیز از هر جهت منظور میشود.
ماده 236 قرار تامین باید بمدعی علیه فورا" ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در موردیکه ابلاغ فورا" ممکن نباشد وتاخیراجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ک در اینصورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 21/3/1343 چنین اظهار نظر نموده است :
ابلاغ قرار تامین بمدعی علیه در ماده 236 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در ماده 113 قانون مزبور بمقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی اشاره گردیده واین مقررات شامل مواد90الی 95 قانون آئین دادرسی مدنی و اعم ازابلاغ واقعی یاابلاغ قانونی است بنابراین ابلاغ قرار تامین بمدعی علیه ممکن است واقعی یا قانونی باشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
183
تاریخ تصویب :
1343/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :