جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

184 شماره 87 هفته دادگستری صفحه 16

در موردیکه مدعی علیه یا محکوم علیه بعوض مال وجه نقد با برگهای بهادار ایداع می کند یا درخواست تبدیل مال توقیف شده را بمال دیگر مینماید اخذ تصمیم درباره تقاضای مزبور با دادگاه است یا دایر اجراء؟
با توجه بماده 243 قانون آئین دارسی مدنی که درذیل درج میگردد:
ماده 243 مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند بعوض مالی که دادگاه میخواهد آنرا توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یابرگهای بهادار بمیزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیزمیتوانددرخواست تبدیل مالی راکه توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط باینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد ونیز میتواند بادادن ضامن معتبردرخواست رفع توقیف نماید.
در مواردیکه عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در تاریخ 18/6/1350 چنین اظهارنظر کرده است :
در هر مورد که مدعی علیه یا محکوم علیه باستنادماده 243قانون آئین دادرسی مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده رابمال دیگر نماید و یا بخواهد وجه نقد و برگهای بهادار یا ضامن بدهد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این امور با دادگاه میباشد واجرا نمیتواند در این موارد دخالت نماید یا تصمیمی اتخاذکند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
184
تاریخ تصویب :
1350/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :