جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

185 شماره 17هفته دادگستری صفحه 257 258

چنانچه دادگاه مدنی برای رسیدگی به ادعای جعلیت دادرسی را توقیف و پرونده را به دادسرا فرستاده باشد، آیا قرار تامین خواسته را میتوان اجرا نمود؟
با توجه بمواد225و236 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 225 مدعی میتواند قبل ازتقدیم دادخواست یاضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست :
1 دعوی مستند بسند رسمی باشد.
2 خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 مدعی خساراتی را که ممکنست برطرف مقابل وارد آید نقدا" به صندوق دادگاه بپردازد.تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است .
در صورتی که قرارتامین اجراء شده و مدعی در اصل دعوی بموجب حکم قطعی محکوم به بیحقی شد وجه تودیع شده بابت خسارات تامین به محکوم له پرداخته میشود.
4 در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد.
ماده 236 قرار تامین باید بمدعی علیه فورا" ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مواردی که ابلاغ فورا" ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.
کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 19/3/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
تامین خواسته موضوع ماده 225 قانون آئین دادرسی مدنی ازاموری است که قطع نظر از رسیدگی بماهیت دعوی مورد توجه دادگاه واقع میشود و رسیدگی به ادعای جعلیت که در قانون مذکور در مبحث رسیدگی بدلائل عنوان گردیده ازامور ماهوی محسوب است 0بنابراین اگر در دعوی مدنی قرارتامین خواسته صادرشود مدافعات خوانده در ماهیت دعوی که از آ;جمله ادعای جعلیت نسبت بسند میباشد اعم از اینکه ادعای جعل با تعیین جاعل یا بدون تعیین جاعل شده باشد مانع اجرای قرار تامین که قبلا" صادر شده نخواهدبود و قرار تامین بارعایت ماده 236 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ و اجرا میشود، زیرا اجرای قرار تامین از اعمال دادرسی محسوب نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
185
تاریخ تصویب :
1343/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :