جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

186 شماره 74هفته دادگستری صفحه 87

چنانچه در مقام اجرای قرار تامین صادر از ناحیه بازپرس ، مالی توقیف شود و شخص ثالث ادعای مالکیت مال توقیف شده را بنماید و محل اقامت معترض و شاکی و محل وقوع مال توقیف شده هم خارج از حوزه ماموریت بازپرس باشد، دادخواست اعتراض به کدام مرجع قضائی باید داده شود.
با توجه بماده 645وتبصره ذیل آن و ماده 610 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج میگردد:
ماده 645 اموالی که باید توقیف وشد در همانجا که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میشود و در هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد.
تبصره اموال دیگری را باسم مال مدیون در غیرخانه مدیون نمی توان توقیف کرد.
ماده 610 بعد از مباشرت باجراء مامور اجراء حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا تقویف و یا قطع نماید مگر محکمه ایکه حکم داده است یا به ابرازقبض محکوم له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است و یا بالاخره رضایت نامه کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا تحت تخلف مامور اجراء از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی در تاریخ 23/8/1349 چنین پاسخ داده است :
در مورد اجرای قرار تمین مامور اجرا باید با توجه بفهوم تبصره ماده 645قانون اصول محاکمات حقوقی ید مدیون رادرمالی که توقیف میکند احراز نماید شکایت از عملیات اجرائی را باید بمرجع صادرکننده قرا رتامین نمود بنابراین در موردسئوال اگر مال توقیف شده در ید شخصی ثالث بوده بازپرس صادرکننده قرار راسا" میتواند طبق مناط ماده 610 قانون مزبور قرار رفع توقیف آنمال را صارد کند چون محل اقامت شخص و وقوع مال خارج ازحوزه بازپرس صادرکننده قرار است میتواند برای احرازید شخص ثالث ببازپرس محل نیابت قضائی بدهد.ولی هرگاه در ید متهم توقیف شده و شخص ثالث مدعی مالکیت آن باشد باید بدادگاه شهرستان محل وقوع مال (اگر غیرمنقول باشد) والا بدادگاه محل اقامت خوانده (شاکی پرونده کیفری که مال بنفع اوتوقیف شده )دادخواست بدهد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
186
تاریخ تصویب :
1349/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :