×

جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین

جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین

جبران-خسارت-ناشی-از-اجرای-قرار-تامین

وکیل


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

187 شماره 145هفته دادگستری صفحه 6

1 با توجه به بند3 ماده 225 و ماده 239 قانون آئین دادرسی مدنی ، در صورت محکومیت مدعی در اصل دعوی ، وجه تودیع شده بابت خسارت تامین به چه صورتی به محکوم له پرداخت میگردد آیا این امر موکول به تقدیم دادخواست و رسیدگی به میزان خسارت وارده میباشد ضمنا" مبلغ حق الوکاله مندرج در حکم نیز در رقم خسارت از محل وجه تودیع شده قابل احتساب واستیفا میباشد یا نه ؟
2 چنانچه صرف محکومیت مدعی ، بدون نیاز به رسیدگی در مورد مبلغ خسارت موجب پرداخت میباشد دستورعمل وطرزاقدام آن چگونه خواهدبود؟ 3 در مورد سئوال ، اگر مدعی نسبت به قسمتی از خواسته محکوم له و قسمتی دیگر محکوم علیه گردد، وجه تودیع شده به چه نسبتی باید محاسبه شود؟
پاسخ و نظر مشورتی اداره حقوقی در مورد شوقق مسئله فوق که در تاریخ 7/2/1354 اعلام شده بشرح زیر است :
1و2 با توجه به ماده 239 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 که فعلا" هم بقوت خود باقی است درصورتیکه درخواست کننده تامین بموجب حکم نهائی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خساراتی کرا که از تامین باو وارد شده است مطالبه کند ولی در قانون مصوب 1334 بذیل ماده 225 قانون مذکور اضافه شده در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی بموجب حکم قطعی محکوم به بی حقی شده وجه تودیع شده بابت خسارات تامین به محکوم له پرداخت میشود .این جمله در واقع استثنای بر اصل کلی ماده 239میباشد و مطابق نص صریح آن باید عمل شود یعنی در موردیکه خسارات احتمالی به تشخیص دادگاه به صندوق سپرده شده و پس از اجرای قرار تامین خواسته خواهان بموجب حکم قطعی محکوم به بیحقی گردیده خسارات وارد شده به محکوم له به میزان وجه سپرده در صندوق مفروض قانونی است و تمام آن به دستور دادگاه به محکوم له پرداخت میشود بدون اینکه محکوم له برای دریفات آن دادخواست بدهدورسیدگی شود.ولی درسایرموارد که بدون سپردن وجه بابت خسارات احتمالی به صندوق قرارتامین خواسته صادر و اجرا شده و خواهن بموجب حکم نهائی محکوم شده است دادگاه به تقاضای محکوم له راجع بمیزان خسارت ناشی از تامین بموجب ماده 239 رسیدگی نموده و رای میدهد بنابراین دادگاه در تعیین خسارت احتمالی و تناسب میزان آن قبل ازاخذ تامین باید نهایت دقت را بعمل آورد.
اما خسارت تامین برای حق الوکاله نیست مگر اینکه وکیل فقط وکالت در دفاع از قرار تامین را داشتهباشد که در اینصورت حق الوکاله او جزء خسارت تامین محسوب میشود.
3 در مواردیکه طرفین دعوی در قسمتی از خواسته محکوم له ودر قسمتی از محکوم علیه واقع شوند دادگاه به نسبتی که مدعی به بیحقی شده خسارات تامین را بطرف دیگر پرداخت خواهد کرد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 187

تاریخ تصویب : 1354/02/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.