جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

188 شماره 26هفته دادگستری صفحه 25

در موردی که خواهان با ایداع خسارات احتمالی خوانده خواسته را تامین نموده ولی در اصل دعوی بموجب حکم قطعی محکوم به بی حقی شده است ، آیا با عدم مراجعه محکوم له جهت دریافت خسارت تامین استرداد آن به خواهان منعی ندارد؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 7/9/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
در صورتکیه خواهان باستناد اینکه با ابلاغ حکم قطعی به محکوم له در صدد مطلابه خسارت بر نیامده وجه ایداع شده رامطالبه می نماید باید انصراف خوانده را از مطالبه خسارت با تقدیم دلیل قطعی اثبات نماید والا وجه مسترد نمیشود واگر بقاءوجه در صندوق در مدت طولانی بوده و خواهان عدم مطالبه خسارت را دلیل اعتراض خوانده قرار دهد در این صورت دادگاه میتواند بخوانده اخطار نماید و مدتی تعیین کند تا محکوم له درآنموقع اگر درخواستی راجع به خسارت دارد بنماید و تصریح شوددرصورت عدم وصول تقاضا وجه بخواهان مسترد خواهد شد و با ابلاغ قطعی و واقعی اخطار بمحکوم له و نقضاء مدت و عدم تقاضاظاهرا"مانعی در استرداد وجه ایداعی بخواهان نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
188
تاریخ تصویب :
1343/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :