نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

194 شماره 154هفته دادگستری صفحه

آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث میتوان وارد دعوی شود یا نه ؟
پاسخ اداره حقوقی به سئوال فوق بر مبنای نظر کمیسون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام درتاریخ 13/8/1354چنین بوده است : چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاریکه برحکم منقوض مترتب بوده از بین میرود و دادگاه استان مواجه باحکم بدوی است ، بنابراین و با توجه بماده 270 قانون آئین دادرسی مدنی ، ورود شخص ثالث در این مرحله بلااشکال میباشد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
194
تاریخ تصویب :
1354/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)