×

انتخاب کارشناس از بین پزشکان قانونی

انتخاب کارشناس از بین پزشکان قانونی

انتخاب-کارشناس-از-بین-پزشکان-قانونی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

221 شماره 98هفته دادگستری صفحه 4

در موردیکه دادگاه شهرستان جلب نظر کارشناس پزشکی راضروری بداند آیا میتواند از پزشسکان قانونی دعوت بعمل آورد در صورت مثبت تکلیف حق الزحمه آنان چیست ؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
در هر مورد که در رسیدگی بدعاوی مدنی ارجاع به کارشناس ضرورت داشته باشد کارشناس باید طبق ماده 445قانون آئین دادرسی مدنی و ماده اول قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317ازبین کار شناسان رسمی بقید قرعه انتخاب شود و اگر دررشته معین کارشناس رسمی نباشد بموجب ماده 29 قانون کارشناسان رسمی ازبین اشخاصی که خبرویت داردند بقید قرعه انتخاب گردد مگر اینکه کارشناس رسمی یاکسیکه خبویت دارد منحصر بفرد باشد وبهرحال چون انجام امور مربوط بهدعاوی مدنی جزءوظایف اداری ورسمی پزشکان قانونی نیست در این قبیل موارد انتخاب کارشناس ازبین پزشکان قانونی در رشته ای که خبرویت دارندبارعایت مقررات قانونی کارشناسان اشکالی ندارد و اگر دادگاه پزشک قانونی را بکارشناسی انتخاب نماید حق الزحمه او طبق ماده 458 قانون آئین دادرسی مدنی باید پرداخت شود و این امر با حقوق اداری واستخدامی ارتباطی پیدا نمیکند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 221

تاریخ تصویب : 1343/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.