جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

231 شماره 144هفته دادگستری صفحه 11

بعض محکوم علیهم در پرونده های مدنی ضمن رویت دادنامه ، در ذیل آن عباراتی حاکی از اعتراض به حکم قید می نمایند، آیامی توان مطالبی ازاین قبیل را از موارد پژوهشخواهی محکوم علیهم تلقی نمودیاخیر؟
اداره حقوقی درباره سئوال بالا به تاریخ 25/1/1354 چنین پاسخ داده است :
بموجب ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی ، رسیدگی پژوهشی منوط به تقدیم دادخواست با رعیات مواد491الی 496 همان قانون است و در ماده 71 قانون مزبور در تعریف دادخواست قید شده است که دادخواست بایددرروی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود،بنابراین نوشتن جمله ای حاکی از اعتراض به دادنامه حقوقی در ذیل آن ، دادخواست پژوهشی تلقی نمیشود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
231
تاریخ تصویب :
1354/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :