جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

233 شماره 151هفته دادگستری صفحه 1110

در صورتیکه دادخواست پژوهشی ظرف مهلت قانونی ازطریق پست سفارشی ارسال و خارج از فرجه قانونی پژوهش خواهی واصل گرددتکلیف دادگاه درباره رد یا قبول آن چیست ؟
اداره حقوقی وزارت دادگستری در مورد سئوال فوق بر منبای نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی در تاریخ 12/3/1354 چنین پاسخ داده است :
مهلت پژوهش از احکام و قرارها و مرجع تقدیم دادخواست پژوهش در موارد482و489 قانون آئین دادرسی مدنی ذکرشده وموعد مزبور از تارخی ابلاغ حکم و قرار به محکوم علیه یا کسان اودر حدودمقررات آئین دادرسی مدنی تاوصول دادخواست بمراجع صلاحیتدار مزبور حساب میشود.بنابراین اگر دادخواست پژوهش ظرف موعدبه اداره پست تسلیم ولی خارج از موعدبمرجع قضائی صلاحیتدارواصل شود قابل قبول و جریان نبوده و رسیدگی بمسامحه مامورین اداره پست نیز از وظیفه مراجع قضائی خارج است 0 این موضوع درقبول دادخواست پژوهشی هم اثری نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
233
تاریخ تصویب :
1354/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :