جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

234 شماره 29هفته دادگستری صفحه 74

آیا بوسیله تلگراف میتوان درخواست رسیدگی پژوهشی نمود؟
با توجه بمواد71و513 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 71 دادخواست باید بزبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبدره در دسترس عموم نباشد در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.
ماده 513 قواعدی که در مرحله نخستین رعایت میشود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در مواردی که صریحا" تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 5/12/1343 چنین اظهارنظرکرده است :
بموجب ذیل ماده 71 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردفوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد و برطبق ماده 513قانون مزبور قواعدی که در مرحله نخسیتن رعایت میشود در مرحله پژوهشی نیز جاری است بنابراین اگر محکوم علیه تلگرافی تقاضای رسیدگی پژوهشی نماید دفتر دادگاه باید برای تکمیل دادخواست اخطاریه رفع نقص صادر کند.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1343/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :