جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

235 هفته 27 دادگستری صفحه 38

چنانچه دادگاه بعلت عدم توجه دعوی بخوانده قرارامتناع از رسیدگی صادر نماید آیا این قرار قابل رسیدگی پژوهشی است یا خیر؟
و اگر خواهان موجبات توجه دعوی را پساز صدور قرار فراهم نماید آیا دادگاه در همان پرونده سابق مبتواند اقدام برسیدگی نمایدیا آنکه خواهان مکلف است دادخواست جدیدی بمرجع صلاحیتدار تقدیم کند؟
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/10/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
قرارامتناع از رسیدگی در حکم قراررد دعوی است و بمستفاد از بند5 ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 479 قانون مذکورقابل پژوهش میباشدوخواهان میتواندضمن پژوهشخواهی از قرار امتناع از رسیدگی دلائلی که فسخ قرار مزبور راایجاب نماید به دادگاه مرجع پژوهشی بدهد تااگرقرارامتناع ازرسیدگی صحیحا" صادرنشده باشد قرار مزبور گسیخته شودوپرونده بدادگاه بدوی برای رسیدگی اعاده گردد و چنانچه از قرار امتناع از رسیدگی درخواست رسیدگی پژوهشی نشده باشد خواهان میتواند با تقدیم دادخواست جدید دلایلی بر توجه دعوی بخوانده ضمیمه نماید تا بدعوی رسیدگی گردد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
235
تاریخ تصویب :
1343/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :