جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

237 شماره 143هفته دادگستری صفحه 10

در مرحله بدوی ، بعلت محرز نبودن سمت یا مالکیت خواهان ، قرار رد دعوی صادر شده ، خواهان ضمن پژوهشخواهی از قرار مذکور دلیل سمت یا مالکیت خود را ارائه داده ، تکلیف دادگاه استان در قبال ارائه دلیل مزبور چیست ؟
اداره حقوقی بر حسب نظر کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی ، پاسخ سئوال بالا را در تاریخ 16/10/1351 چنین داده است :
ابراز دلائل جدید در مرحله پژوهشی بر طبق ماده 509 قانون آئین دادرسی مدنی مجاز است ، بنابراین اگر دلیل احرازسمت یا مالکیت در مرحله پژوهشی ابراز شده باید به آن ترتیب اثرداد و اگر قرار در دعوی در مرحله بدوی صادر شده میبایست آنرافسخ کرد و پرونده را برای رسیدگی بدادگاه نخستین فرستاد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
237
تاریخ تصویب :
1351/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :