جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

238 شماره 17 هفته دادگستری صفحه 257256

دادنامه ای از دادگاه شهرستان بنفع خواهان صادر گردیده ودرمرحله رسیدگی غیابی نیز استوار شده است محکوم علیه در موعد قانونی پژوهشخواهی نموده و دادخواست پژوهشی بعلت عدم رفع نقص از طرف دادگاه استان رد شده است وکیل محکوم له باستناد قراررد دادخواست صادر از دادگاه استان درخواست صدور اجرائیه ازدادگاه صادرکننده دادنامه بدوی نموده ولیکن دادگاه مزبور بعلت اینکه قرار صادراز دادگاهاستان قابل فرجام است و دلیل قطعیت آنهم ارائه نشده از صدور اجرائیه خودداری نموده است و وکیل محکوم له مدعی است هرچند از قرار صادر فرجام خواهی شده ولی مورد از مصادیق ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی است و فرجام خواهی محکوم علیه مانع از صدور اجرائیه نیست و بالاخره درخواست تعیین تکلیف نموده است بنابمراتب مذکور آیا دادگاه میتواند قبل از حصول نتیجه رسیدگی فرجامی مبادرت بصدور اجرائیه نماید؟
با توجه بمواد 7و519و542 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 قانون اصول محاکمات که در ذیل درج میگردد:
ماده 7 رسیدگی ماهیتی بهردعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد .
ماده 519 احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشودقطعی است .
ماده 542 فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است بتاخیر نمیاندازد ولی هرگاه محکوم علیه بطوری که در تامین خواسته مقرر است نسبت بمحکوم به تامین بدهد اجرای حکم با صدور حکم فرجامی تاخیر میافتد.
ماده 599 هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند از محکمه ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 31/4/1343 چنین اظهارنظرنموده است :
ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی که فرجامخواهی را مانع اجرای حکم ندانسته مگر اینکه حکم در دیوان کشورنقض شودناظر بحکم قطعی است و حکم قطعی که در ماده 519 تعریف شده عبارت از حکمی است که در رسیدگی پژوهشی ماهیه صادر شود و بموجب ماده 599 قانون اصول محاکمات حقوقی هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قراراجرای موقت آن از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و در موردسئوال :
که حکم بدوی با رعیات ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مورد رسدگی پژوهشی واقع نشده و قرار رد دادخواست پژوهشی از جهه عدم اقدام برفع نقیصه صادر گردیده ازنظراینکه قراررددادخواست پژوهشی قابل فرجام میباشد و قطعی نیست و قطعیت حکم بدوی هم منوط به ابرام قرار در دیوانکشور یا رد دادخواست فرجامی است بنابراین قبل از حصول نتیجه رسیدگی فرجامی اجرای حکم مجوزی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
238
تاریخ تصویب :
1343/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :