جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

239 شماره 68 هفته دادگستری صفحه 8

دادگاه بدوی حکم بر مالیکت خواهان نسبت بقطعه زمینی با حدود و مشخصات کامل صادر کرده در اثر پژوهشخواهی دادگاه پژوهشی چنین رای داده : نظر باینکه صورتمجلس معاینه محل و نظریه کارشناس منتخب در این مرحله نیز حاکی از وقوع مودر دعوی در مخدوده پلاک ثبتی پژوهشخوانده میباشد اعتراض موجهی بحکم پژوهشخواسته که مفادا" به خلع ید صادر گردیده نشده و عینا" تایید میگردد.باتوجه بمراتب مذکور آیاصدور اجرائیه با دادگاه بدوی است یا دادگاه پژوهشی ؟

با توجه بماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج مگردد:
ماده 515 هرگاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی مینماید شکایت پژوهشخواه را در نتیجه رسیدگی وارد دیدحکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد والا حکم نخستین را تایید خواهد کرد.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقی بر مبنای نظر کمیسیونهای مشورتی آئین دادرسی مدنی و حقوق مدنی اداره حقوقی در تاریخ 19/6/1349 بشرح زیر پاسخ داده ا ست :
بنا به مستفاد از ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درصورتی میتوان رای دادگاه پژوهشی را حکم جدید دانست که دادگاه مذکور حکم نخستین را فسخ و خود حکم مجدد صادر نماید ولی حکم پژوهشی که در تایید حکم بدوی با هر عبارتی صادر گردیده باشدحکم جدید محسوب نیست و اجرای آن با دادگاه نخستین خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
239
تاریخ تصویب :
1349/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :