جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

240 شماره 50هفته دادگستری صفحه 3331

چنانچه رای دادگاه بدوی عینا" در دادگاه پژوهش مورد تایید قرار گیرد، مرجع رسیدگی باعتراض ثالث کدامیک از دو دادگاه خواهدبود؟ با توجه بماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج میگردد:
ماده 519 احکامی که در رسیدگی پژوهش صادر می شود قطعی است .
ماده 599 هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند از محکمه ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق کمیسوین مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه 20/5/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی به حکم دادگاه پژوهش دائربه تایید رای دادگاه بدوی دادگاه پژوهشی است زیرا خارج ازصلاحیت دادگاه مادون یعنی دادگاه بدوی است که رای دادگاه مافوق یعنی دادگاه پژوهش را مورد تجدیدنظر قرار دهد و احیانا" آنرا لغو کند و اگر هم صلاحیت دادگاه بدوی به الغای رای خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقای اعتبار رای دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن با توجه بماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 599 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 599 اصول محاکمات حقوقی غرض اساسی از اعتراض ثالث را تامین نخواهد کرد لذا رسیدگی به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و رای دادگاه پژوهش درباره اعتراض اعم از اینکه بر رد اعتراض یا الغای حکم بدوی باشد از جمله احکام قابل پژوهش نیست .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1344/05/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :