جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

242 شماره 52هفته دادگستری صفحه 63

در موردیکه ضمن سازشنامه تعهد بانجام عملی شده که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نباشد.آیا دادگاه میتواند طبق مقررات قسمت اخیر ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نماید؟
با توجه بمواد628و629و630 قانون آئین دادرسیی مدنی ومواد729 و730 قانون مذکور که در ذیل درج می گردد:
ماده 628 هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس ازخواستن توضیحات لازمه نسبت بموضوع سازش و شرایط آن سازش را بترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس نوشته و این صورت بامضاء دادرس دادگاه و طرفین میرسد.
ماده 629 هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده وبامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد.
ماده 630 مفاد صلحنامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم میشود نسبت بطرفین ووراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذاشته میشود اعم ازاینکه مورد سازش مخصوص بدعوی مطروحه بوده و یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 729 در مرودی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند بدرخواست متعهدله در حکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی رامعین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر بمحکوم له بپردازد.
ماده 730 دادگاه قبل یا بعد از اجرای حکم میتواند در مقدار مبلغی که قبلا" معین کرده تجدیدنظر نموده و مبلغ دیگری برای تاخیر اجرای حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 21/10/1345 چنین اظهارنظر کرده است :
چون طبق ماده 630 قانون آئین دادرسی مدنی (و مفادصلحنامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم میشود00.مانند احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذاشته میشود)وچون بموجب ماده 729قانون مزبور (در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزبوسیله شخص متعهد ممکن نیست 0000) دادگاه میتواند000.مدت و مبلغی را تعیین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد لذا در مقام اجرای سازشنامه تنظیمی موضوع مواد628و 629قانون آئین دادرسی مدنی در جائی که تعهد بانجام عملی شده که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نباشد صدور حکم برطبق مواد729 و730 قانون مزبور موافق با ماده 630 خواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1345/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :